English Hungarian Belgian Bulgarian German Lithuanian Rumanian Spanish Swedish

Sveiki atvykę į projekto ,,Bendruomenės plėtra“ internetinį puslapį

,,Bendruomenės plėtra“ – tarptautinis pilotinis projektas, kurio tikslas - sukurti į bendruomenę orientuotą programą, skirtą socialinio darbo praktikų/studentų praktikos vadovų mokymams. Mūsų programos filosofija remiasi paslaugų bendruomenėje požiūriu, kurį galima išreikšti trimis teiginiais: bendruomenė, įtrauktis ir įgalinimas. Projekto tikslinė grupė – institucijų praktikos vadovai, dirbantys socialinėse tarnybose, kurios didžiąją dalį paslaugų teikia atskirtyje esančių socialinių grupių nariams bei jų šeimoms, kenčiantiems nuo nedarbo, skurdo, rasinės diskriminacijos, menko išsilavinimo, izoliacijos nuo institucijų ir socialinių tinklų. Šio tipo socialinis darbas apima bendruomenės poreikių ir išteklių įvertinimą, ryšių tarp socialinėje atskirtyje esančių grupių ir vietinių institucijų sukūrimą, įtraukties mechanizmų stiprinimą, atskirtyje esančių grupių įgalinimą.  Mūsų naujasis mokymo modelis padidina institucijų praktikos vadovų kompetenciją susidoroti su tomis problemomis, kurias lemia socialinė atskirtis, bei adekvačiau vadovauti studentų praktikai institucijose. Kartu ši programa yra socialinio darbo praktikos vadovų institucijose tęstinio profesinio mokymo forma.

Projektą finansuoja Europos komisijos Leonardo da Vinči profesinio mokymo veiksmų programa.

Mūsų projekto konsorciumą sudaro dešimt Europos partnerių, atstovaujančių aštuonioms šalims (Vengrijai, Belgijai, Bulgarijai, Vokietijai, Ispanijai, Lietuvai, Rumunijai ir Švedijai). Turint galvoje skirtingas šių šalių socialinių problemų formas, nevienodą socialinių tarnybų bei švietimo išsivystymo lygį, tai - pakankamai heterogeniška grupė. Be senų, garbingų universitetų mūsų partnerystė apima ir naujas studijų programas bei jaunus kolegas. Į projektą įtrauktos ir institucijos, kuriose aukštųjų mokyklų studentai atlieka praktiką. Pastarųjų vaidmuo yra labai svarbus, kadangi jos atstovauja vartotojų (praktikos vadovų ir socialinių darbuotojų) interesus.