English Hungarian Belgian Bulgarian German Lithuanian Rumanian Spanish Swedish

Добре дошли на Web страницата на проекта Community Care!

е един международен пилотен проект, имащ за цел разработването на обучаваща програма, свързана с развитието на общности за квалификация на работещи в социалната сфера и имащи съответно образование в тази област. Нашата философия се базира на подхода за социалната грижа, характеризиращ се с три основни елемента: общности, включване и предоставяне на права. Нашите целеви групи включват социални работници, работещи в сферата на социалните услуги и предоставящи услуги основно на хора и техните семейства от така наречените "изключени" групи - безработни, бедни, расово дискриминирани, слабо образовани и изолирани от институции и социални мрежи. Този вид социална работа включва идентификацията на нуждите на общностите и техните ресурси, както и основаването на връзки между социално изключените групи и локалните институции, като по този начин се усилват включващите механизми и предоставянето на права на тези групи. Нашата програма за квалификация ще повиши компетенциите на тези социални работници за справяне с проблемите, произтичащи от социалното изключване и ще предостави адекватен инструментариум за тази цел. Учебната програма също може да се използува и за целите на професионалната квалификация на социалните работници.

Този проект е финансиран от Европейската комисия и по-конкретно от програмата в областта на професионалното образование и квалификация "Леонардо Да Винчи".

Екипът, работещ по проекта се състои от десет партньора от осем Европейски страни: Унгария, Белгия, България, Германия, Испания, Литва, Румъния и Швеция. Този екип е достатъчно хетерогенен спрямо разнообразните форми на социалните проблеми и нивото на развитие на социалните услуги и квалификация в тази сфера. Освен представители от стари утвърдени и престижни университети, нашите партньори идват и от по-млади институции. Социални институции също са представени в нашия екип.